معرفی

مشخصات فردی

اکبر آفرینش خاکی

نام - نام خانوادگی : اکبر   آفرینش خاکی

پست الکترونیکی : a_afarineshKhaki@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تربیت معلم تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تربیت معلم تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

رئیس دانشکده تربیت بدنی هز سال 1394

مدیر فرهنگی دانشکده تربیت بدنی به مدت دو سال

مدیر گروه کارشناسی رشته مدیریت ورزشی

مدیر گروه جامعه شناسی ورزشی -1395

مدیر گروه دانشجویان مقطع دکتری رشته های مدیریت ورزشی و جامعه شناسی ورزشیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 19

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-11-01

اکبر آفرینش خاکی
اکبر آفرینش خاکی

محل خدمت :
    دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
مرتبه علمی :
    استادیار
^